Det er opprettet en ny stilling som forsker ved stiftelsen Narviksenteret og vi søker nå deg som vil være med å utvikle organisasjonen videre. Narviksenteret har vært gjennom en rivende utvikling med etablering av ny organisasjon, nytt bygg og nye utstillinger. Vi har hele tiden hatt en egen forskningsstilling og vi ønsker nå å styrke denne delen av vår virksomhet. Narviksenteret deltar i flere ulike samarbeidsprosjekter i skjæringspunktet mellom forskning og formidling, det største av disse er det fem-årige prosjektet «In a world of total war: Norway 1939-45» ledet av Universitetet i Tromsø. Vi er et faglig integrert team med flat struktur hvor forskning og formidling er tett sammenvevd.

Stiftelsen har som formål å arbeide for å fremme kunnskap om og forståelse for fred, krigens lover, internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidling med særlig fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i Nordområdene.

For å bidra til dette formålet ser vi etter deg som har vitenskapelig bakgrunn som kan relateres til vårt fagfelt, eksempelvis 1900-tallets historie, statsvitenskap eller folkerett og har forskerkompetanse på Ph. D.-nivå. Du har bredt fagnettverk, gode formidlingsevner og vil bidra til å drive forskningen vår videre.

Den pågående forskningen ved Narviksenteret har et tyngdepunkt på den andre verdenskrig i Nord-Norge og senteret har en ambisjon om å være det ledende kunnskapssenteret når det gjelder krigs- og okkupasjonshistorien i landsdelen. Som forsker vil du bidra til at denne forskningen aktualiseres og utvikles i lys av bredere perspektiver på sikkerhetssituasjonen i Nordområdene og kunnskap om fred, krigens lover, internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forskning.
 • Utvikling av eksternfinansierte prosjekter og prosjektledelse.
 • Faglig rådgivning og støtte til fagområdets prosjekter og aktiviteter.
 • Formidling av forskningsprosjekter og -resultater.

Kompetanse/erfaring:

 • Ph. D. eller tilsvarende. Søker bes blinke ut tre arbeider fra publikasjonslisten som særlig relevante for søknaden. Disse legges ved som elektronisk kopi, eventuelt i utdrag (totalt max 100 sider).
 • Søker bes legge ved en prosjektbeskrivelse for et forskningsprosjekt som kan løses innen en tre-årsperiode.
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk.
 • Forskningsfaglig interesse for tema som naturlig kan knyttes til stiftelsens formål og fagfelt.
 • Det er en fordel om du kan gjøre deg forstått på et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig overfor et bredt publikum.
 • Vi forventer at du er tilstede i Narvik og bidrar til å bygge miljøet her.

Personlige egenskaper:

 • Evne å formidle forskningsresultater og viktigheten av Narviksenterets forskning.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner å jobbe i et tverrfaglig miljø.
 • Evner å etablere og vedlikeholde relasjoner og nettverk.

Betingelser:

 • 3 års ansettelse med mulighet for forlengelse.
 • Narviksenteret følger tariffavtalen for Staten, det tilbys offentlig tjenestepensjon, for tiden gjennom KLP.
 • Stillingen lønnes etter avtale som forsker i henhold til Statens regulativ (minimum ltr. 59, p.t. kr. 523.200).
 • Mulighet for å etablere hospiteringsordning ved UiT eller Nord Universitet.

Om Narviksenteret

Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik i 1940, kampene i Nord-Norge og den påfølgende okkupasjonen, men vi engasjerer oss også i spørsmål som ikke er direkte tilknyttet andre verdenskrig. Vi har et særlig fokus på regler i krig (IHR) og menneskerettigheter.

Narviksenteret ble dannet gjennom en sammenslåing av Nordland Røde Kors Krigsmuseum (etablert 1964) og Nordnorsk Fredssenter (est 1990). Vi er det nordlige av syv norske freds- og menneskerettighetssentre og mottar driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Vi holder til i moderne og nybygde lokaler midt i Narvik sentrum.

Vi har tette band til regionalt og nasjonalt Røde Kors og vi samarbeider om formidling og andre prosjekter.

Vi driver aktiv formidling mot skoleverket i de tre nordligste fylkene i tillegg til aktiviteter i Narvik Krigsmuseum. I 2018 nådde vi 31.000 personer med vår formidling. Det er i dag 11 hele stillinger tilknyttet Narviksenteret, hvorav to er forskningsstillinger. I tillegg gjør det øvrige personalet en del mindre forskningsarbeider knyttet til formidling. I 2018 hadde vi en omsetning på kr. 17 millioner.

Praktiske opplysninger:

Søknad sendes per epost til soknader@narviksenteret.no innen 19.08.19. I tillegg til søknadsbrev og CV bes søker blinke ut tre arbeider fra publikasjonslisten som særlig relevante for søknaden. Disse legges ved som elektronisk kopi.

 

Kontaktperson: direktør Eystein Markusson for nærmere informasjon, telefon +47 450 35 418 eller epost: em@narviksenteret.no.