Dembra støtter skoler og lærerutdanningsinstitusjoner sitt arbeid med å forebygge fordommer og utenforskap gjennom å bygge demokratisk beredskap. Tilbudet, som er ledet av HL-senteret, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom freds- og menneskerettighetssentrene.

Veiledningstilbud til skoler
Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) tilbyr skreddersydd veiledning, arrangementer og nettbaserte ressurser for skole og lærerutdanning. Målet er å styrke skolens arbeid med demokratisk beredskap mot ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og ekstremisme.

Tilbudet tar utgangspunkt i skolens egne behov knyttet til demokratilæring og forebygging av gruppefiendtlighet. Dembra bidrar med nye perspektiver på det helhetlige utviklingsarbeidet som allerede er i gang på skolen. Gjennom deltakelse i Dembra vil skolen få bedre oversikt over tiltak, samtidig som de styrker samarbeidskulturen i profesjonsfellesskapet. Skolen får støtte til å videreutvikle og effektivisere arbeidet lærere allerede gjør knyttet til skolens overordnede mandat.

I løpet av en periode på 1-1,5 år får skolen tildelt en egen veileder. Skolen følger et løp som innebærer kartlegging, valg av satsingsområder, gjennomføring av tiltak/aktiviteter/kurs, evaluering og videreføring. Å være en Dembra-skole er helt gratis.

«Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering» (Overordnet del, 1.6).

 

Bli en Dembra-skole med Stiftelsen Narviksenteret?
Ønsker du mer informasjon om hvordan din skole kan bli Dembra-skole, eller vil du vite mer? Ta kontakt på epost til Dembra-koordinator Camilla Irene Davidsen på epost cd@narviksenteret.no  eller les mer om hvordan bli en dembra-skole på dembra.no.  

Vi rekrutterer gjennom hele året, og ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Dembra på Freds- og menneskerettighetssentre over hele landet
Stiftelsen Narviksenteret er ett av seks sentre som arbeider med Dembra rundt om i landet. Stiftelsen Narviksenteret har veiledere for skoler i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Tilbudet, som er ledet av HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom Freds- og menneskerettighetssentrene. Freds- og menneskerettighetssentrene bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger. Gjennom sitt arbeid med Dembra bidrar [Stiftelsen Narviksenteret til arbeidet i skole og lærerutdanning med å styrke barn og unges demokratiske kompetanse.

Dembra for lærerutdanning
I tillegg til veiledning for skoler, bidrar Dembra til å styrke profesjonskompetansen til studenter, lærere og ledere i lærerutdanningen knyttet til fordommer, utenforskap, gruppefiendtlighet og ekstremisme. For lærerutdanningen tilbyr Dembra både undervisningsressurser og didaktisk fagstoff, faglig nettverk for utveksling og mulighet for deltakelse i forsknings- og utviklingssatsninger. Les mer her.

Bakgrunn
Dembra er støttet av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Arbeidet er en del av regjeringens arbeid mot rasisme og antisemittisme, og inngår i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Utdanningsdirektoratet anbefaler dembra som kompetansetiltak i skoler – les anbefalingen her!

Dembra har en egen nettside med fagtekster og undervisningsopplegg. Her finner du også undervisningsressurser på engelsk, sør-samisk, lule-samisk og nordsamisk. Se undervisningsopplegg på www.dembra.no.