Narviksenteret har fått innvilget til sammen over 800.000 kr fra Erasmus+: Aktiv Ungdom til to nye ungdomsprosjekter.

Hear me roar

Prosjektet «Hear me roar» er en gruppeutveksling i samarbeid med organisasjonen «Kopa Varam!» (Together we can!) i Valmiera i Latvia. Gruppeutveksling innebærer at grupper av ungdommer fra minst to ulike land kommer sammen for å gjennomføre et program som de selv har vært med å utforme. Sosial inkludering og aktivt medborgerskap er sentrale tema i dette prosjektet.

Deltakerne i «Hear me roar» vil være ungdommer mellom 16-20 år som har nedsatt hørsel, eller på andre måter møter hindringer i tilgang til muligheter i samfunnet. En gruppe på 6 deltakere fra Narvikområdet og 6 deltakere fra Valmiera Kraustas Secondary School møtes først digitalt til en virtuell forberedende fase, før de reiser på besøk til hverandre i Valmiera og Narvik. Underveis blir de kjent og utforsker temaene menneskerettigheter, demokrati, historie, og inkludering gjennom en rekke ulike aktiviteter og øvelser basert på ikke-formell læring. 

Take action!

Prosjektet «Take action!» er et samarbeidsprosjekt med «Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe» i Polen og «ACRADE-Salamandra Activa» i Portugal. Målet er å teste og utvikle spill og læringsverktøy for ungdomsarbeidere og lærere, som skal bidra til å øke ungdoms kunnskap om FNs bærekraftsmål og inspirere til å iverksette tiltak i lokalsamfunnet. 

Deltakerne i prosjektet vil både være ungdommer fra 15 år og opp, ungdomsarbeidere og lærere, som skal teste spillet og gi innspill til den videre utviklingen. Det skal gjennomføres workshops i Norge, Portugal og Polen og resultatene presenteres på en avsluttende lanseringskonferanse våren 2023.

Vil du være med? Meld din interesse her!

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge. Det nye Erasmus+ programmet for perioden 2021-2027 legger stor vekt på å fremme sosial inkludering, digital og grønn omstilling, og aktivt medborgerskap.  

Narviksenteret har vært aktivt involvert i Erasmus+ i mange år og gjennomført flere typer ungdomsprosjekter.  Gjennom prosjektene får deltakerne utfordret fordommer og bygget interkulturell forståelse og toleranse. Vi ser på dette som et effektivt verktøy i vårt arbeid med å fremme fred, solidaritet og respekt for menneskerettighetene. 

Begge prosjektene gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.