Narviksenteret og Røde Kors samarbeider om formidling av kunnskap om krig og konflikt.  Ta gjerne i bruk Røde Kors’ undervisningsopplegg for å lære om reglene i krig, flyktningers situasjon og mye mer!

Røde Kors’ digitale undervisningssider for alle trinn

Gjennom en rekke spennende og kreative utfordringer, med blant annet quiz, video og animasjoner, lærer elevene om aktuelle tema knyttet til krig og konflikt. Hvordan er det å være på flukt og hvordan er det å komme til Norge som flyktning? Hvordan snakker man om disse temaene når en eller flere elever i klassen selv har flyktet fra krig?

For de yngste elevene er hovedfokus rettet mot å skape forståelse for hva det kan innebære å komme til et nytt sted og hva vi kan gjøre når det kommer nye barn i klassen. For de eldste elevene er fokus i like stor grad rettet mot de faktiske forholdene flyktninger lever og har levd under, mot håndtering av flyktningestrømmen og mot hva slags regler som gjelder i krig og konflikt.

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk opplegget, som er spisset mot skolenes kompetansemål og skreddersydd for hvert enkelt klassetrinn.

  • Selvforklarende sider, enkle å ta i bruk
  • Film, fakta, lesetekster og digitale øvelser
  • Felles eller individuell aktivitet
  • Fyller en dobbel undervisningstime – eller mer dersom skolen/læreren ønsker det.

Det digitale undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Salaby, som er Gyldendals digitale plattform. Opplegget ble opprinnelig utviklet i forbindelse med TV-aksjonen Røde Kors 2016, men er siden blitt endret og videreutviklet. Blant annet har man lagt til materiell fra «Når krigen raser», som er et undervisningsopplegg produsert av Røde Kors om dagsaktuelle problemstillinger knyttet til krig, konflikt og internasjonal humanitær rett.

Besøk gjerne undervisningsopplegget her!

Når krigen raser

«Når krigen raser – menneskeverd, rettigheter og din plass i verden» bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC).

Hovedmålet med «Når Krigen Raser» er at unge mennesker skal få kjennskap til og kunnskap om folkeretten og dagsaktuelle problemstillinger. Menneskeverdet er utgangspunktet for internasjonale regler slik som menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett (IHR), eller krigens folkerett.

Boken knytter begrepet om menneskeverd til situasjoner ungdom i Norge kan identifisere seg med, slik som mobbing og diskriminering. Gjennom dette søker vi å gjøre IHR – som er en av kjerneaktivitetene til Røde Kors både internasjonalt og i Norge – til et mer tilgjengelig tema. Opplegget trekker på eksempler fra Norge for å vise hvordan ting som skjer i andre deler av verden også får konsekvenser for oss her hjemme.

«Når krigen raser» består av et klassesett med elevhefter og en lærerveiledning. Opplegget er utviklet av Røde Kors med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Norad, og i samråd med Utdanningsdirektoratet. Det er utviklet for ungdom i alderen 13 til 16 år, og er koblet opp mot læreplanverket for 10-trinnet. Materiellet kan også brukes i videregående opplæring, eller i andre sammenhenger.

Bestill gratis klassesett og lærerveiledning her

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller andre henvendelser?

Ta gjerne kontakt med Røde Kors på e-post: folkerett@redcross.no

Besøk også Røde Kors’ undervisningssider for mer informasjon om Røde Kors’ undervisningsopplegg.